Vår berättelse

Vi är inte bara intresserade av att framföra åsikter i sakfrågor, utan också ändra sättet som debatt förs på idag.

Partipressen har idag luckrats upp till förmån för att de flesta ledarsidor kan skriva oberoende av riksdagspartierna. Men av tradition förhåller sig ledarsidorna ändå tydligt till vänster-höger skalan och väljer därmed sida i blockpolitiken. Det finns gott om oberoende liberala tidningar, såsom stora delar av lantsortspressen och Dagens Nyheter, en och annan oberoende socialdemokratisk, såsom Aftonbladet, eller oberoende moderata, såsom Svenska Dagbladet.

Vi anser att vänster versus höger inte alltid är den mest relevanta skiljelinjen. Många av de stora politiska frågorna idag skär genom höger- och vänsterskalan och kan beskrivas som värderingsfrågor. Synen på migration, miljö och säkerhet är några exempel på det.

För att ta det politiska samtalet vidare behövs också ett nytt sätt att bedriva opinion på. En opinionssida som är fast i det gamla tänket med tydlig lagmentalitet kan inte föra fram långsiktigt samhällsförändrande idéer för en framtid där kartan helt har ritats om. Det går inte att bara blicka bakåt på hur ideologier formades förr, vi måste tvärtom ge utrymme för ett nytt politiskt tänk.

Därför är Grön Opinion ointresserade av att placera sig i den gamla höger-vänsterskalan. Vi är en grön, blocköverskridande opinionssida. Vi är inte bara intresserade av att framföra åsikter i sakfrågor, utan också ändra sättet som debatten förs på idag.

När andra gör allt för att hamna i polemik och fultolka sina meningsmotståndare tror vi på lyssnande och att försöka bygga broar med förståelse för olika perspektiv och åsikter.

När andra presenterar ytliga analyser är vi intresserade av att gå på djupet och lyfta komplexiteten i de stora samhällsfrågorna på den nivå vi tycker att diskussionen förtjänar att föras.

Medan andra ser till snabba lösningar och korta perspektiv intresserar vi oss för de långa linjerna. Vi vill utforska hållbarhetsperspektiv för framtiden.

Vi tror att det förakt som finns för politiken idag kan motverkas. Alla människor är i grund och botten intresserade av samhället de lever i. Men då politiken idag kräver att du är hårdhudad och rapp är det många med intressanta idéer som ryggar för att engagera sig.

Virita

Grön Opinion vill verka för en filosofiskt idé som vi kallar för Virita, vilket kommer från en sammanslagning av de latinska orden för grön, liv och sanning.

Viridi Grön Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Smutsig luft och döda havsbottnar är inte de enda problemen. Polarisar smälter och naturkatastrofer står för dörren. Detta kommer vara en direkt bidragande faktor till ökad fattigdom och flyktingar.

Vitae Liv När den mest grundläggande tryggheten har säkrats uppstår nya frågeställningar om hur vi ska leva. Hur ska vi se på arbete, möjligheten för individer att leva självförverkligande samt att vara vid god hälsa, såväl psykiskt som fysiskt.

Verum Sanning Vi kompromissar aldrig med våra övertygelser och åsikter för att nå framgång eller för att bli mer omtyckta i opinionen. Vi talar alltid sanning och undviker medvetna fultolkningar av meningsmotståndare eller förvrängningar av verklighetsbeskrivningar. Man skulle önska att det var självklart för alla opinonsskribenter och politiker, men så är det tyvärr inte. Därför har vi också, till skillnad från traditionella opinionssidor, valt bort en åsiktslinje som alla våra skribenter måste följa. Var och en skriver utifrån sina övertygelser.