Debatt Samhällsdebatt

Miljöpartiet Karlstad: ”Fler kooperativ skulle bidra till ett bättre samhälle”

Miljöpartiet i Karlstad ser ett behov av en tydligare politik för fler kooperativ. Fler kooperativ skulle verksamt bidra till ett bättre samhälle. Det finns utrymme för Miljöpartiet att ta taktpinnen och anslå tonen i en sådan politik.

Den kooperativa tanken är global och har en lång historia. Idén om kooperation har ofta samspelat med viktiga samhällsförändringar. Kooperationen har enligt de kooperativa principerna och i sin praktik ofta ett syfte om lokal samhällsutveckling. Den kännetecknas av delaktighet, samhällsengagemang, successivt lärande och ansvarstagande. Den kooperativa praktiken visar ofta på stor uthållighet och dess mål är bredare än största möjliga vinst. Kooperationen har ett sammanhang med idéburna verksamheter och föreningsliv inom ramen för det som kallas den tredje sektorn och den sociala ekonomin.

Det saknas en politisk vilja

Sverige har i jämförelse med många ändra länder en mindre idéburen och kooperativ sektor. En förklaring är att det i många andra länder finns en tydligare vilja att stödja en kooperativ utveckling i olika former. Sverige saknar en sådan övergripande politisk vilja eller sammanhållen strävan att skapa fler kooperativ. Det finns ingen politisk vilja som driver på. Det saknas en lagstiftning som stödjer och samspelar med en sådan målsättning, skatteregler missgynnar snarare än gynnar kooperativa lösningar, kreditmarknaden har inget särskilt intresse och rådgivningsorganisationen är allt för liten, även om Coompanion gör ett bra arbete. Det saknas också kunskaper om den kooperativa idén och praktiken. Forskningen om kooperationen är allt för begränsad liksom uppmärksamheten av den inom universitet och högskolor.

Fler sociala företag och kooperativ kan tackla många av våra övergripande samhällsutmaningar. Det skulle till exempel kunna bidra till att bygga tillit och socialt kapital genom att fler tillsammans med andra vill göra sig delaktiga i samhällsförändringar och lokala utvecklingsprocesser. Därmed bidrar de till en större tro på att samhällsutveckling inte bara är något som sker över våra huvuden.

Lokal organisering nyckel till samhällsutvecklingen

Samhällsutvecklingen kännetecknas inom många områden av centralisering och geografisk koncentration. Motkraften handlar ofta om lokal organisering. Kooperativ är en form för sådan mobilisering. 

Uppdelningen mellan den offentliga och den privata sektorn är allt för ensidig och bidrar till en för entydig diskussion om vinster i välfärden. Fler kooperativ skulle ge en mer nyanserad bild av vinstens drivkrafter och villkor. Kooperativa lösningar skulle kunna spela en mycket större roll i den omprövning som sker av vård, skola och omsorg. 

Det är ett känt faktum att många familjeföretag står inför avgörande generationsskiften under närmaste åren. En betydande förlust av arbetstillfällen kan förväntas om inte lösningar hittas. Medarbetarägda företag kan vara en del av lösningen.

Vi menar att den kooperativa idén är en “alternativ” form för samhällsorganisering. Dess potential är i allt för liten utsträckning uppmärksammad och tillvaratagen. Slutsatsen i partistyrelsens svar på en motion vi miljöpartister i Karlstad har lagt till årets kongress – om att en kooperativ företagsform bör främjas så mycket som möjligt – gläder oss och skapar förväntningar. En tydligare politik skulle göra skillnad.

____

Monika Bubholz
Gunnel Kardemark
Bengt Dahlgren
Robert Halvarsson

Miljöpartiet Karlstad

________

Gillade du texten? Stötta Grön opinion genom att swisha till 123 314 5307. Gillade du inte texten? Skriv en replik! Mejla info@gronopinion.com.

%d bloggare gillar detta: