Klimat och miljö Samhällsdebatt

Vladan Lausevic: För ett ekologiskt medborgarskap!

För en hållbar framtid och ett välmående liv på planeten är det avgörande att mänskligheten i stort har en ekologisk och planetär medvetenhet. Därför är det viktigt med idéer om ett ekologiskt medborgarskap som syftar till att fler människor ska kunna tillämpa värderingar och beteenden som främjar klimatomställningen.

Idén om det ekologiska medborgarskapet har flera historiska rötter. Till exempel förekom det redan under 1800-talet idéer som hos Karl Marx om att människan skulle leva i harmoniskt samspel med naturen. Det ekologiska medborgarskapet är en normativ idé om hur människan bör leva, till skillnad från juridiska institutioner som statsanknutna medborgarskap som innebär konkreta medborgerliga rättigheter och friheter som när det kommer till offentlig välfärd och utbildningssystem. 

I takt med globaliseringen och klimatkrisen under 2000-talet blev idéer om ekologiskt- eller miljömedborgarskap i fokus den akademiska forskningen. Ett exempel har varit hur den kapitalistiska ekonomin påverkar klimatet men också hur klimatproblem påverkar människans sätt att identifiera sig. Ett utmärkande drag i miljömedborgarskapet är den normativa synen att människan bör vara väldigt aktiv och praktiserande i sitt vardagliga liv. Miljömedborgarskapets grundvärderingar är bland andra omtanke, ansvar och hållbarhet. Både när det kommer till mellanmänskliga relationer som människans samlevnad med naturen.

Ett pass för planeten

I praktiken handlar miljömedborgarskapets idé till exempel om att odla sin egen mat, transportera sig miljövänligt och producera soldriven energi. Samtidigt finns det idéer om att det ekologiska medborgarskapet i framtiden borde vara ett världsmedborgarskap där varje människa har en formell ID-handling länkad till det medborgarskapet, ett planetpass om man så vill.

En tanke är att man som miljömedborgare inte ska bete sig som en slösaktig konsument. Istället förväntas man vara en delaktig och medskapande individ i relation till den ekologiska och hållbarhetsutvecklingen som anses behövas för planetens framtid.

På det sättet anses man som miljömedborgare både ha planetära, demokratiska och ekologiska friheter och rättigheter, samt skyldigheter att värna om naturen och bidra till den nödvändiga klimatomställningen.

Ett världsmedborgarskap

På flera sätt går idéerna om miljömedborgarskapet ihop med idéer om det kosmopolitiska- eller världsmedborgarskapet. Det handlar bland annat om idéer att människan ska identifiera sig med planeten samt att hen ska leva hållbart och klimatsmart.

En annan intressant aspekt med miljömedborgarskapets idé är att den också berör liberala värderingar när det kommer till synen på människan och samhället. Samlevnad, harmoni och pluralism anses vara bland de mest centrala värderingarna i miljömedborgarskapstanken i kombination med respekten för människans frihet och rättigheter. Den ekologiska och miljömedvetna praxisen ska främja ett liv på jorden där människor lever i symbios med naturen.

Lokalt och global orientering

I sin tur är synsätt rörande social och ekologisk harmoni ihopkopplade med idéer om att människor ska organisera sig i communities. Här ingår också idéer om att etablera egna kommuner med syfte att främja aspekter som självförsörjning, hållbarhet och småskalighet. I till exempel USA finns möjligheten i flera delstater för byar, kommuner och städer att ansluta sig till Climate Smart Communities-löftet. Det innebär att den lokala beslutsnivån förbinder sig att aktivt arbeta med att communityn ska utvecklas klimatsmart, minska på utsläppen och främja grönare ekonomiska samspel.

På det sättet handlar miljömedborgarskapets om att människan ska kunna orientera sig både lokalt och globalt. Här ligger även insikten om att avsaknad av frihet och viljan att isolera sig från omvärlden inte gynnar klimatomställningen och mänsklig progression. När det till exempel kommer till den nuvarande coronaviruspandemin vore det av miljöskäl slösaktigt om varje land eller region skulle tillverka all relevant utrusning som respiratorer och skyddsmasker var för sig.

Miljömedborgarskapets moraliska berättelse lägger tonvikten vid den globala solidariteten och världsmedvetenheten för både ekonomiska och icke-ekonomiska aspekter. Det handlar inte minst hur ekonomin ska fungera bättre i framtiden där fler transporter ska kunna göras med solcelldrivna medel som eldrivna fartyg och att jordbruket ska vara mer urbant baserad. Därför är det viktigt att vi är fler i framtiden som kan leva som ekologiska medborgare där vi på basis av frihet, hållbarhet och världsmedvetandet gör planeten till ett säkrare och fredligare plats att leva på.


Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: